image banner
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Sáng 27/4, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 27/4, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị.


Cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao tham gia học tập


Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao được nghe đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

quán triệt một số nội dung trọng tâm theo nội dung Nghị quyết

Tiếp thu các văn kiện Đại hội đã thông qua có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này phải thực sự trở thành hoạt động chính trị quan trọng, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải nỗ lực khắc phục; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc buổi học tập, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành Văn hóa và Thể thao đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

- Minh Phương -

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0